Κατηγορίες

Με την πρόσβαση σας, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, δηλώνετε ότι έχετε συμφωνήσει και ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους, καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο.

Η Green-Future έχει δικαίωμα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να αναθεωρήσει οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, αυτούς τους Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα, ενημερώνοντας τις πληροφορίες αυτές. Επίσης, η Green-Future μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.

Στις προσφορές μας online η εταιρία green-future έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί εργασία από online προσφορά και να επανεκτιμήσει το κόστος της εργασίας.

Η προσφορά εκτιμιέται και υπολογίζεται από τις εργασίες που έχει ζητήσει ο πελάτης και θα εκτελούνται μόνο αυτές και όχι περαιτέρω εργασίες που δεν έχουν αναφερθεί στην αρχική εκτίμηση κόστους, σε αυτή τη περίπτωση η εταιρία green-future είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει την αρχική συμφωνία με το πελάτη και εάν συμφωνηθεί εκ νέου το έξτρα κόστος μπορεί να προβεί σε υλοποίηση τους.


Γενικά

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.green-future.gr περιέχει σημειώσεις περί ιδιοκτησίας και πληροφορίες σχετικά με πνευματικά δικαιώματα, οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται. Ανατρέξτε στην σελίδα με τον τίτλο «Πνευματικά Δικαιώματα» για σχετικές πληροφορίες.


Δηλώσεις Αποποίησης 

Η Green-Future δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι οι πληροφορίες σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις, και ενδέχεται να υπάρχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Green-Future δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος (και αποποιείται ρητώς την ευθύνη) να ενημερώνει το περιεχόμενο αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος ώστε οι πληροφορίες να είναι πάντοτε ενημερωμένες ή ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται. Κατά συνέπεια, εσείς θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα θέματα που περιγράφονται σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν αφορά στις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται από τη νομοθεσία να παρέχονται με κάθε δυνατή ακρίβεια, για την περίπτωση διενέργειας δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Green-Future δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί θα επιλυθεί από την Green-Future, ακόμα και σε περίπτωση που η Green-Future επιλέξει να παράσχει πληροφορίες με σκοπό την αντιμετώπιση ενός προβλήματος.


Εμπιστευτικές πληροφορίες

Η Green-Future δεν επιθυμεί να λαμβάνει από εσάς πληροφορίες που είναι εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα μέσω του δικτυακού της τόπου. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό αποστέλλεται στην Green-Future θα θεωρείται ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος. Στέλλοντας στην Green-Future οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά, παραχωρείτε στην Green-Future μια απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μεταφόρτωσης σε server, αποστολής, μετάδοσης, διανομής, δημόσιας προβολής, εκτέλεσης ή τροποποίησης των εν λόγω πληροφοριών ή υλικών, καθώς και να δημιουργεί παράγωγα έργα από τις πληροφορίες ή τα υλικά αυτά ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τα χρησιμοποιεί ελεύθερα. Συμφωνείτε επίσης ότι η Green-Future είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που μας αποστέλλετε για οποιονδήποτε σκοπό στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος. Δεν δημοσιεύουμε το όνομά σας ούτε δημοσιοποιούμε με άλλο τρόπο ότι μας έχετε υποβάλει υλικό ή άλλες πληροφορίες, εκτός εάν: (α) εξασφαλίσουμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας, (β) σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου θα δημοσιευτεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατά άλλο τρόπο με σχετική αναφορά του ονόματός σας, ή (γ) είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να το πράξουμε.

Ο χειρισμός των πληροφοριών από τις οποίες μπορεί να προκύψει η ταυτότητα προσώπων τις οποίες αποστέλλετε στην Green-Future προκειμένου να λάβετε προϊόντα ή υπηρεσίες θα γίνεται σύμφωνα με την εταιρική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρακαλώ, μεταβείτε στην σελίδα με τον τίτλο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Green-Future.


Μεταβάσεις από την www.green-future.gr σε άλλες ιστοσελίδες 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να παρέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες. Όταν παραπεμφθείτε σε άλλη ιστοσελίδα που δεν είναι της Green-Future, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι είναι ανεξάρτητο από την Green-Future και ότι η Green-Future δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου και ούτε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει.


Διασυνδέσεις προς την www.green-future.gr

Όποιες διασυνδέσεις προς το ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από την Green-Future, δηλώνοντας ότι η Green-Future παρέχει συγκατάθεση, σε περίπτωση όπου η διασύνδεση και οι σελίδες που ενεργοποιούνται (α) δεν δημιουργούν πλαίσια γύρω από οποιαδήποτε σελίδα σε αυτό το δικτυακό τόπο ή δεν χρησιμοποιούν τεχνικές που αλλοιώνουν κατά οιονδήποτε τρόπο την παρουσίαση και εμφάνιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.green-future.gr, (β) δεν αποτελούν ψευδή δήλωση της σχέσης σας με την Green-Future, (γ) δεν υπονοούν ότι η Green-Future αποδέχεται ή εγκρίνει εσάς, την ιστοσελίδα σας ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρετε, και (δ) δεν παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις για την Green-Future ή με όποιο τρόπο βλάπτουν την αξία/φήμη της Green-Future. Μια επιπλέον προϋπόθεση είναι ότι η Green-future έχει δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την άδεια που σας έχει παράσχει για τη διασύνδεση με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Στη περίπτωση αυτή συμφωνείτε να αφαιρέσετε άμεσα οποιεσδήποτε διασυνδέσεις.